ساخت چیست؟

 کشور تولید کننده ممکن است با کشور صاحب امتیاز یا صاحب تکنولوژی متفاوت باشد


در مشخصات محصولات زیر ساخت آمده است:

Traverse Alpha Black Red

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Traverse Alpha Foliage

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Traverse Alpha Stealth

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Suunto Traverse Amber

17,950,000 ریال 16,000,000 ريال +

Suunto Traverse Black

17,950,000 ریال 16,000,000 ريال +

Core Black Red

15,500,000 ریال 14,000,000 ريال +

Quest Black Strap

1,500,000 ريال +

M5 BATTERY KIT

200,000 ريال +

Suunto Smart Sensor

3,750,000 ريال +