نور پس زمینه قابل تنظیم چیست؟


در مشخصات محصولات زیر نور پس زمینه قابل تنظیم آمده است:

Traverse Alpha Stealth

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Core Black Red

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال +

Traverse Alpha Black Red

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Traverse Alpha Foliage

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Core Alu Deep Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Core All Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Core Ultimate Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Core Green Crush

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Yellow Crush

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن