نور پس زمینه قوی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر نور پس زمینه قوی آمده است:

Suunto Traverse Amber

17,950,000 ریال 16,000,000 ريال +

Traverse Alpha Stealth

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Suunto Traverse Sapphire Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Traverse Alpha Black Red

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Traverse Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Traverse Alpha Foliage

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Traverse Graphite

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Kailash Copper

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Traverse White

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن