امکانات شکار و ماهیگری چیست؟


در مشخصات محصولات زیر امکانات شکار و ماهیگری آمده است:

Traverse Alpha Black Red

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Traverse Alpha Foliage

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Traverse Alpha Stealth

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

  • 1