جنس قاب روی ساعت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر جنس قاب روی ساعت آمده است:

Traverse Amber

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Traverse Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Traverse Alpha Foliage

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Traverse Alpha Stealth

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Ultra Stealth Titanium HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Traverse Graphite

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Kailash Copper

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 PEAK SAPPHIRE HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Ultimate Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن