جنس قاب روی ساعت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر جنس قاب روی ساعت آمده است:

AMBIT3 SPORT BLACK HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT2 SAPPHIRE HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 PEAK SAPPHIRE

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

M2 MEN BLACK-LIME

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 PEAK NEPAL EDITION with Smart Sensor

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

M1 Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Kailash Slate

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Kailash Carbon

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Kailash Silver

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن