جنس قاب روی ساعت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر جنس قاب روی ساعت آمده است:

AMBIT2 SAPPHIRE

توقف ارایه محصول

AMBIT3 PEAK BLACK

توقف ارایه محصول