وزن خالص چیست؟

وزن محصول بدون بسته بندی را وزن خالص محصول می گویند. در این سایت وزن خالص به گرم سنجیده می شود.


در مشخصات محصولات زیر وزن خالص آمده است:

M2 MEN BLACK

10,100,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

34,700,000 ریال 25,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

55,000,000 ریال 45,000,000 ريال +

Spartan Ultra All Black Titanium HR

82,600,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

72,800,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

52,350,000 ریال 45,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR All Black

52,350,000 ریال 45,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Blue

45,900,000 ریال 35,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

55,000,000 ریال 45,000,000 ريال +