وزن خالص چیست؟

وزن محصول بدون بسته بندی را وزن خالص محصول می گویند. در این سایت وزن خالص به گرم سنجیده می شود.


در مشخصات محصولات زیر وزن خالص آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 60,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 40,000,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

46,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

83,400,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

83,400,000 ريال +

Traverse Amber

65,500,000 ريال +