تعیین سرعت و مسافت پیموده شده چیست؟


در مشخصات محصولات زیر تعیین سرعت و مسافت پیموده شده آمده است:

Spartan Trainer Wrist HR Gold

34,700,000 ریال 25,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

31,100,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

31,100,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

59,500,000 ریال 50,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

52,350,000 ریال 45,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR All Black

52,350,000 ریال 45,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Blue

45,900,000 ریال 35,000,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

72,800,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

55,000,000 ریال 45,000,000 ريال +