گیرنده فوق حساس چیست؟


در مشخصات محصولات زیر گیرنده فوق حساس آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 65,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ریال 69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ریال 37,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ریال 69,500,000 ريال +

Traverse Amber

65,500,000 ریال 44,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

83,400,000 ریال 58,500,000 ريال +

Traverse White

62,500,000 ریال 39,500,000 ريال

AMBIT2 S WHITE HR

42,100,000 ریال 29,500,000 ريال