گیرنده فوق حساس چیست؟


در مشخصات محصولات زیر گیرنده فوق حساس آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

37,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

58,500,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

58,500,000 ريال +

Traverse White

39,500,000 ريال

AMBIT2 S WHITE HR

29,500,000 ريال

AMBIT2 S Lime HR

29,500,000 ريال +

AMBIT2 S RED HR

29,500,000 ريال +