بازگشت از طریق مسیر طی شده چیست؟

 برگشت از روی مسیر طی شده
مسیر طی شده روی صفحه نمایش ثبت می شود و امکان بازگشت از طریق آن وجود دارد.


در مشخصات محصولات زیر بازگشت از طریق مسیر طی شده آمده است:

Spartan Ultra All Black Titanium HR

82,600,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

72,800,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

52,350,000 ریال 45,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR All Black

52,350,000 ریال 45,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Blue

45,900,000 ریال 35,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

55,000,000 ریال 45,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

59,500,000 ریال 50,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

55,000,000 ریال 45,000,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

48,700,000 ريال +