بازگشت از طریق مسیر طی شده چیست؟

 برگشت از روی مسیر طی شده
مسیر طی شده روی صفحه نمایش ثبت می شود و امکان بازگشت از طریق آن وجود دارد.


در مشخصات محصولات زیر بازگشت از طریق مسیر طی شده آمده است:

Spartan Sport Wrist HR All Black with Belt

26,000,000 ريال +

Traverse Sapphire Black

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Blue

25,000,000 ریال 23,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Copper Special Edition

28,500,000 ریال 27,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

28,500,000 ریال 27,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

25,000,000 ریال 23,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

28,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

28,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

24,000,000 ریال 22,000,000 ريال +