زنگ ساعت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر زنگ ساعت آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

46,500,000 ريال +

Core Alu Deep Black

67,700,000 ريال +

Core All Black

51,900,000 ريال

Core Yellow Crush

44,400,000 ريال +