زنگ ساعت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر زنگ ساعت آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

37,500,000 ريال +

Core Alu Deep Black

47,500,000 ريال +

Core All Black

36,500,000 ريال

Core Yellow Crush

28,500,000 ريال +

Core Green Crush

28,500,000 ريال +

CORE VIOLET CRUSH

28,500,000 ريال +

Core Alu Pure White

39,500,000 ريال +