نور پس زمینه چیست؟


در مشخصات محصولات زیر نور پس زمینه آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Blue

27,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

16,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

28,500,000 ریال 27,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR All Black with Belt

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Black Red

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Gold

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Steel

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Sport Wrist HR Sakura

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن