دقت دماسنج چیست؟


در مشخصات محصولات زیر دقت دماسنج آمده است:

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

Core Alu Deep Black

67,700,000 ريال +

Core All Black

51,900,000 ريال

Core Yellow Crush

44,400,000 ريال +

Core Green Crush

44,400,000 ريال +

CORE VIOLET CRUSH

44,400,000 ريال +

Vector HR White

33,500,000 ريال +

Vector HR Black

33,500,000 ريال +

Core Red Crush

44,400,000 ريال +