دقت دماسنج چیست؟


در مشخصات محصولات زیر دقت دماسنج آمده است:

Core Alu Deep Black

47,500,000 ريال +

Core All Black

36,500,000 ريال

Core Yellow Crush

28,500,000 ريال +

Core Green Crush

28,500,000 ريال +

CORE VIOLET CRUSH

28,500,000 ريال +

Core Alu Pure White

39,500,000 ريال +

Vector HR Black

18,500,000 ريال +

Vector HR White

18,500,000 ريال +

Core Red Crush

28,500,000 ريال +