جنس بند ساعت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر جنس بند ساعت آمده است:

Spartan Trainer Wrist HR Gold

22,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Steel

22,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Black

20,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

20,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

38,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

38,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

35,000,000 ريال +

Spartan Ultra All Black Titanium HR

52,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

33,500,000 ريال +