زمان تابستانه و زمستانه اتوماتیک چیست؟


در مشخصات محصولات زیر زمان تابستانه و زمستانه اتوماتیک آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

46,500,000 ريال +

Kailash Silver

141,900,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن