سرعت و مسافت شنا در استخر چیست؟


در مشخصات محصولات زیر سرعت و مسافت شنا در استخر آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 60,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 40,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

46,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Steel

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن