قطب نمای مغناطیسی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر قطب نمای مغناطیسی آمده است:

Spartan Ultra All Black Titanium HR

52,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

47,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

33,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR All Black

33,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Blue

33,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

38,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

38,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

38,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

35,000,000 ريال +