نوع باتری چیست؟


در مشخصات محصولات زیر نوع باتری آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

37,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

58,500,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

58,500,000 ريال +

M2 WOMEN Fuchsia

12,500,000 ريال +

Core Alu Deep Black

47,500,000 ريال +

Core All Black

36,500,000 ريال

Core Green Crush

28,500,000 ريال +