ساعت سونتو اسپارتان الترا سفید همراه با ضربان سنج قلب

Spartan Ultra White HR

تصاویر بیشتر:
تصویر دیگری وجود ندارد