ساعت سونتو اسپارتان اسپرت ساکورا با ضربان سنج قلب مچی

Spartan Sport Wrist HR Sakura

تصاویر بیشتر:
تصویر دیگری وجود ندارد