ساعت سونتو اسپارتان اسپرت با ضربان سنج قلب مچی

Spartan Sport Wrist HR Blue

تصاویر بیشتر:
تصویر دیگری وجود ندارد