ساعت-شنا

ساعت شنا اطلاعات مرتبط با شنا کردن را در خود ذخیره و به شناگر نمایش می دهد


در مشخصات محصولات زیر برچسب ساعت-شنا آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

69,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Gold

44,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

37,500,000 ريال

AMBIT3 SPORT BLUE HR

47,500,000 ريال

AMBIT3 SPORT Coral HR

47,500,000 ريال

AMBIT3 SPORT WHITE HR

47,500,000 ريال

AMBIT2 S WHITE HR

29,500,000 ريال

AMBIT2 S Lime HR

29,500,000 ريال

AMBIT2 S RED HR

توقف ارایه محصول